Заклад Дошкільної Освіти (Ясла-садок) № 7 "Дзвіночок" Подільської міської ради
Новини

 

 

 

 

Аналіз виконання розділів річного плану, стану роботи з підвищення професійної майстерності педагогів ЗДО № 7 «Дзвіночок»

Робота у ЗДО№7 «Дзвіночок»   у 2021- 2022 навчальному році була спрямована на втілення ІІІ етапу науково - методичної  проблеми «Виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості, створення умов і атмосфери в якій розкриваються творчі здібності дітей та дорослих». Зміст методичної роботи базувався  на основі державних документів про освіту: законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), як державного стандарту, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

      Методична робота закладу була  направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик викладання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів. Головні  річні  завдання  знайшли своє  відбиття  в  усіх складових  річного  плану. Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи.

            А саме,  на вирішення річного завдання «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільника на основі ціннісного ставлення до природи, культури, людей і самого себе, прищеплення вмінь та навичок безпечної поведінки» у продовж навчального року були проведені такі форми роботи:

 • Круглий стіл «Проблеми дистанційної освіти дошкільнят», який сприяв ознайомленню педагогів з сукупністю сучасних засобів що забезпечують надання інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ; надані методичні рекомендації сприяли якісному проведенню онлайн занять, знайомству педагогів з різними видами освітньої роботи що є альтернативою онлайн заняття.

 

 • Формуванню навичків   самозбереження, дотриманню гігієнічної була присвячена спільна виставка малюнків дітей та батьків старшої групи «Стоп, КОРОНОВІРУС!» а також  виставка плакатів виготовлених педагогами всіх вікових груп у співпраці з батьками щодо попередження та дій кожного у разі захворювання на короно вірус, дотримання протиепідемічних вимог.
 • Найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, професіоналізму, педагогів щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільника на основі ціннісного ставлення до природи, культури, людей і самого себе, прищепленню умінь та навичок безпечної поведінки була проведена педагогічна рада протокол №1 від 26.11.2021 р. На якій завідувач Волошина Т.П. висвітлила   питання: «Методичні акценти формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільника в умовах сьогодення». З результатами тематичного вивчення  «Про стан роботи з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят в умовах пандемії» Педагоги обмінялися  досвідом роботи  з питання  формування здоровязбережувальної компетенції дошкільників в період пандемії  шляхом  презентації: стенгазет «Дитина і небезпека» (спільна робота педагогів,батьків та дітей ) ; практичних матеріалів щодо роботи з дітьми по попередженню вірусних захворювань та формуванню навичок безпечної поведінки.

    На вирішення другого річного завдання «Удосконалювати роботу щодо формування у дітей пізнавальної активності, винахідливості та інтересу до математичних понять, моделювання» в ЗДО проведено  ряд таких заходів:

 • Семінар- практикум для вихователів «Як навчити дітей розв’язувати арифметичні задачі»,  який навчив здійснювати критичний та продуктивний аналіз літератури з означеної проблеми, сприяв удосконаленню вмінь педагогів навчати дітей обирати спосіб розв’язання прямих та обернених задач, розвивати вміння проєктувати освітню діяльність.
 • Поліпшенню теоретичного та практичного рівня професійної компетентності педагів з розділу «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», удосконаленню вмінь вихователів зробити математику для дітей захопливою, цікавою, позитивною була присвячена робота творчої групи закладу. Розроблені матеріали інноваційні, сучасні, варіативні знайшли позитивний відгук педагогів, бажання використовувати в роботі.
 • З метою впровадження в освітній процес інноваційних технологій логіко-маиематичного спрямування  були проведені вихователем Яцишиною О.А.. групові консультації: «LEGO – конструювання в освітньому просторі ЗДО», «Граємо з цифро образами: мнемотехніка для математичного образу», «STREAM – освіта: «Розвиваємо критичне мислення дошкільників».
 • Педагогічна рада № 2 (04.02.2022 р.)  за темою «Сучасні підходи до логіко – математичного розвитку дошкільників» проведена у формі випуску журналу сприяла творчому розвитку педагогів, збагаченню власними педагогічними знахідками та обміном  досвідом роботи  щодо використання сучасних підходів  формування логіко-математичної компетентності дошкільникі, узагальненню досвіду роботи педагогів, що атестуються з індивідуальної проблеми самоосвіти. У дискусії «Математика – це цікаво чи важко» педагоги дійшли висновку, що коли матеріал подається цікаво і доступно - то дітям не важко, а результати тематичного вивчення . «Про стан логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку» свідчать про цікавість подачі матеріалу та належний рівень знань дітей з даного розділу.

  Для вирішення третього завдання «Продовжити роботу щодо розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку  в процесі ігрової діяльності» була проведена така методична робота:

 • Педагогічна майстерня «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ігрової діяльності» на активізацію знань педагогів з питань організації ігрової діяльності, сприяння  підвищенню рівня професійної майстерності, підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів шляхом ефек­тивної групової взаємодії, формування творчого підходу  до дитячої гри з урахуванням індивідуальних особливостей дитини та  проведення вправ на розвиток самореалізації і конструктивного творчого вирішення завдань, пов'язаних з професійною діяльністю вихователя.

        Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. У ньому зібрані матеріали творчих знахідок методичних об’єднань, атестаційні матеріали, методична література, матеріали для роботи над проблемою роботи закладу, що постійно поповнюються, зібрані кращі розробки занять досвідчених вихователів. Протягом року збирались  надбання ініціативної групи: інноваційно - дидактичний матеріал для формування у дітей уявлень про множини, величини та вимірювання, орієнтування в просторі та часі; ігротехнології для реалізації завдань математичного змісту.

Протягом навчального року, з метою підвищення теоретичного рівня  педагогами опрацьовувались та використовувались в роботі методичні посібники, періодичні видання методичного спрямування: «Дошкільне виховання», новинки методичної літератури, навчально-методичні посібники.

Науково-методична робота в закладі мала творчий і науковий характер.

     Одним із шляхів і засобів активізації діяльності педагогів, розвитку їх професійної творчості та прагнення до вдосконалення є курси підвищення кваліфікації при комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», що покликані підтримувати й удосконалювати професіоналізм педагогів.

      З метою підвищення якості надання освітніх  послуг завідувачем проведене щорічне діагностичне тестування педагогів на рівень сформованості професійної компетенції щодо освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм. В основному педагоги показали достатній та середній рівень сформованості педагогічної компетенції. За результатами анкетування  методичну роботу протягом року педагоги оцінили як достатню.

       В час стрімкого розвитку в освітній галузі, зокрема модернізації дошкільної освіти, в умовах поширення короновірусної хвороби, актуальними залишаються питання впровадження нових підходів, методів, прийомів, інноваційних технологій. Доцільно в новому навчальному році продовжити роботу по формуванню у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу. Саме з цих питань буде запланована  методична робота з педагогами на наступний навчальний рік. Аналіз заповнення карт ускладнень педагогів показав, що педагоги зустрічаються з труднощами складання самоаналізу проведеної діяльності, застосування інноваційних методик навчання, володіння ІКТ, організація окремих видів методичної роботи в онлай режимі, організації трудового виховання як важливого засобу ранньої соціалізації дошкільників.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що дотримувалися такі його принципи,  як актуальність, конкретність, об’єктивність та динамічність. 

Систематично здійснювався контроль за організацією, проведенням освітньої та оздоровчо-профілактичної роботи, харчуванням дітей, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.

Результати контрольно-аналітичної діяльності

           Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо формування первинного цілісного образу навколишнього світу дошкільнят, взаємодії з оточуючим соціальним середовищем орієнтуючись на концептуальні положення Базового Компонента дошкільної освіти та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в дошкільному закладі  у 2021-2022 н.р. було заплановано та проведено два тематичних та одне  комплексне вивчення.

             Тематичне вивчення: «Про стан освітнього процесу з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят» (листопад 2021). Здоровий спосіб життя – складне явище і формується упродовж життя. Саме тому ще з дошкільного віку необхідно формувати у дітей культуру здоров’я, створити умови розвитку компетентності особистості в фізичній, психічній і духовній його сферах. Про це зазначається у статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту». Концептуальною вагомою є позиція Базового компоненту дошкільної освіти  щодо формування у дитини свідомого ставлення до здоров’я як цінності, враховуючи ситуацію, яка склалася у всьому світі  та дотримуючись Протиепідемічних  заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55  була приділена увага створення умов, що гарантують формування здорового способу життя,  свідомої звички  дітей дотримуватись правил індивідуальної гігієни, удосконалення гігієнічних навичок в період пандемії, забезпечення тісної співпраці з батьками вихованців,  залучення  до роз’яснювальної роботи з дітьми.

                 Дитина бачить , як змінюється життя в сім’ї, найближчому оточенні, як вводяться нові правила (носіння маски, миття рук, постійне вимірювання температури..), повсюди чує незвичайне слово «Короновірус» - усе це викликає інтерес, вона намагається знайти пояснення і відповіді. Саме тому педагоги разом з батьками мають задовольнити цікавість малюка, донести до нього важливість  дотримання нових правил для збереження здоров’я як сьогодні так і в майбутньому.     Варто відмітити , що  педагоги нашого закладу чітко усвідомлюють важливість роботи щодо формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят в період пандемії, добре знають алгоритм роботи та дотримуються протиепідемічних заходів у закладі та шукають шляхи удосконалення організації освітнього процесу з урахуванням вимог сьогодення. Відповідно до вікових можливостей проводять з дітьми бесіди, ігри, тематичні заняття,  дають роз’яснення, створюють виховні ситуації, читають художню літературу. Підводять дітей до усвідомлення  того, що гігієнічні заходи - не так режимні процедури, як життєво важливі звички, покликані захистити їх від небезпечних хвороб. І така робота починається з самих маленьких.          

             Зокрема  вихователі І молодшої групи  Галаєва І.Г.. Демченко В.І. належну увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок . Про це свідчать проведені тематичні заняття «Миємо ляльці  ручки» , «Чому лялька захворіла?». Під час яких в процесі гри з дидактичною лялькою педагоги приділили уваги навчанню дітей тримати своє тіло в чистоті, практично, з використанням художнього слова для закріплення значення, повправлялись в  митті рук. Ставлячи за мету навчити дітей співчувати та допомагати друзям, які захворіли, Ольга Володимирівна створила ігрову ситуацію в якій її лялечка захворіла від брудних рук, та запропонувала злих мікробів за допомогою фарби та пальчиків перетворити на добрих, кумедних… зосередила увагу  малят на предметах –помічниках, які допомагають бути чистими.

     Продовжили та розширили роботу, щодо навчання дітей правилам миття рук, формування в дітей свідомої звички дотримуватись правил індивідуальної гігієни  вихователі ІІ молодшої групи   Коломієць .  підвела малят до елементарного розуміння поняття «мікроби» за допомогою досліду  з водою, чорним перцем та рідким милом показала , як мікроби тікають від мила. Розглянувши картинку розповіла про злого мікроба-віруса Короновіруса, від якого хворіють люди. Назвала і показала чого боїться цей вірус і де йому подобається, та у д/г «Правильно-неправильно» закріпила матеріал. Цікаво було включено в заняття роботу з LEGO- конструктором.  Та приділено увагу створенню  в дитячому  колективі  позитивної психологічної атмосфери з метою зниження рівня стресу  та тривожності в дітей. Адже діти під час LEGO- конструювання не тільки зробили навколо короновіруса корону із жовтих цеглинок, але й шляхом прилаштування посмішки перетворили його на добру істоту. А рухлива гра «Короновірус» сприяла розумінню, що від вірусу можна захиститися і не захворіти (діти ховалися за предмети особистого захисту , які лежали на столі: мило, антисептик, маска, рукавички, серветки, мочалка…)

      Особливої уваги в усіх групах , а особливо в середніх і в старших, так як вони більш осмислено сприймають інформацію,  вихователями Яцишиною О.А.

Кальченко І.В.. було приділено увагу  навчанню дітей дотримуватись соціальної дистанції. Діти  вже обізнані про вірус та добре знають предмети захисту, в руханці декламують та імітаційно відтворюють «Правила вірусної безпеки».

          Оскільки вимога дотримання соціальної дистанції не сприяє тісній  співпраці сім’ї  і закладу, на допомогу приходять дистанційні технології , які відкривають широкі можливості для інформування, обговорення труднощів у роботі, виявлення наявних проблем. Тому в період пандемії педагоги закладу в роботі з батьками надають перевагу інтернет ресурсам, мережі facebook та Viber. За допомогою яких батьки  переглядають відеозаходи, презентації, знайомляться з рекомендаціями, оголошеннями, повідомленнями про життя закладу. Індивідуально дізнаються про емоційний стан, самопочуття,  поведінку дітей у групі. За допомогою Viber спілкування батьки і вихователі спільно визначають напрями та підходи до кожної дитини з урахуванням індивідуальних даних.

    Найдієвішою формою взаємодії на даний час залишається телефонний дзвінок, адже він забезпечує дистанційне безпечне спілкування та вирішення всіх необхідних завдань. Набувають популярності листівки, буклети за допомогою яких батьки можуть черпати необхідну інформацію. Дієвими залишаються конкурси та виставки робіт, створені руками батьків та дітей, як обмін досвіду та співпраці а також закріплення та розширення знань про дітей, зокрема виставка малюнків дітей та батьків «Стоп, короновірус!» та стінгазет, виготовлених батьками та педагогами «Дитина та небезпека».

Рекомендовано:

Всім педагогам:

- продовжити роботу щодо усвідомлення значення здоров’я, формування у дітей здорового способу життя, свідомої звички дотримання правил  індивідуальної гігієни, удосконалення гігієнічних навичок, що декларуються Базовим Компонентом дошкільної освіти, і є актуальним в ситуації, що склалася;

-  урізноманітнювати форми організації і проведення освітньої діяльності,

- створення в дитячому колективі позитивної психологічної атмосфери з метою зниження рівня стресу та тривожності в дітей;

- забезпечити тісну співпрацю з батьками вихованців; інформування їх щодо особливосте роботи закладу в період карантину; залучення до роз’яснювальної роботи з дітьми на партнерських засадах про короновірус;

- продовжувати поповнювати дидактичний матеріал  для роботи з дітьми в період пандемії (представити на слідуюче засідання один дидактичний посібник).

            

Аналіз календарних планів та спостережень за роботою вихователів із дітьми показав, що роботу з  розвитку дітей у всіх вікових групах проводять на належному рівні.

        З метою формування бережливого і дбайливого ставлення дитини до власного здоров’я , прищеплення навичок особистої гігієни в режимі дня передбачені «валеологічні хвилинки», тематичні бесіди. Аналіз відвіданих режимних моментів показав, що використані методи сприяють підвищенню обізнаності дітей щодо власного здоров’я. Під час зазначених форм роботи вихователі створюють мотивацію на пріоритети здорового способу життя, привчають дітей відповідально ставитись до свого здоров’я, як найвищої людської цінності.

       Питання розвитку пізнавальної активності дітей здійснюється в руслі системного підходу, встановлено, що вихователі групи значну увагу приділяють розвитку пізнавальних інтересів дітей і здійснюють його відповідно до вимог програми.

          Аналіз роботи дозволяє констатувати той факт, що вихователі групи педагогічну діяльність спрямовують на здатність дитини до пізнання навколишнього  світу через розвиток психічних процесів.

                                        Результати освітнього процесу

      З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2021-2022 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітня робота, спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст освітнього процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньої програми  для дітей від 2 до 7 років  «Дитина», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а також в практиці роботи ЗДО використовувалися навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Впродовж 2021 навчального року освітня робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої дитини.

Стан виконання основних завдань за освітньою  програмою для дітей від 2 до 7 років  «Дитина», навчально-виховних програм та методичних рекомендацій для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами мовлення є належним.

Для ефективної роботи за освітніми  програмами та задля здійснення освітнього процесу в ДНЗ було розроблено:

1.Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня);

2.Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень (навчальний план);

3.Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять);

4.Модель планування життєдіяльності дітей.

Оцінювання досягнень дітей впродовж року здійснювалось за картами спостережень за освітніми лініями відповідно до змісту освіти в вересні 2020 року, в січні  та в квітні 2021 року.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей  дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею. Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА  2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

     На підставі аналізу роботи за минулий навчальний рік,  з погляду на проблеми, які виявлено у 2020 - 2021 навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

1. Продовжити роботу щодо розвивитку  творчих здібностей  дітей  дошкільного віку в процесі ігрової діяльності.

2. Удосконалювати роботу щодо формування у дітей пізнавальної активності, винахідливості та інтересу до математичних понять, моделювання.

3.Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільника на основі ціннісного ставлення до природи, культури, людей і самого себе, прищеплення вмінь та навичок безпечної поведінки.

 

 

Обережно: небезпечна піротехніка!

 

Потрібно пам’ятати, що під час придбання у торговельній мережі піротехнічної продукції необхідно:

 • вимагати у продавця представлення копії сертифіката якості даного товару;
 • перевіряти наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
 • до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування.

Основними небезпечними факторами при використанні піротехнічних засобів є:

 • полум’я або високотемпературний струмінь продуктів згоряння. Цей фактор характерний для феєрверків і небезпечний можливістю загоряння легкозаймистих речовин та предметів, які знаходяться поряд з працюючим виробом;
 • палаючі елементи таких виробів, як салюти, ефект яких досягається розкиданням на висоті палаючих різнокольорових зірок. Час горіння зірок підбирається таким чином, щоб вони встигали згоріти раніше, ніж досягнуть поверхні землі. Тому при неправильному розташуванні виробу ці палаючі зірки можуть упасти на землю. У неякісних бенгальських вогнів іноді відпадають палаючі частки, що є небезпечним у домашніх умовах;
 • небезпечний склад продуктів горіння. При горінні піротехнічних продуктів у великій кількості утворюються речовини, шкідливі для здоров’я людини;
 • звуковий тиск. Велика гучність при розриві піротехнічних виробів може викликати у глядачів відчуття дискомфорту або травмування органів слуху.

До найбільш небезпечної піротехнічної продукції слід віднести ракети. Стабілізатори, які виконують у них роль направляючої частини, виготовлені з дерева. Через погодні умови, а іноді неякісну, не просушену деревину, яка деформується, виникає загроза травмування під час застосування виробу. Окрім того, при неправильному зберіганні або простроченому терміні використання ракет є небезпека, що вони можуть змінити напрямок польоту.

Категорично забороняється:

 • розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати їх не за призначенням або в умовах, непередбачених експлуатаційною документацією;
 • запускати піротехнічні вироби з рук (крім хлопавок);
 • нахилятися над виробом під час запуску;
 • находитися після підпалу вогнепровідного шнуру (сповільнювача) у небезпечній зоні;
 • направляти або кидати піротехнічний виріб у бік людей, ударяти по них будь-якими предметами;
 • кидати приведені в дію піротехнічні вироби під ноги перехожих з вікон та балконів, запускати феєрверки з дахів будинків та проводити інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;
 • носити піротехнічні вироби у кишенях одягу;
 • запускати піротехнічні вироби з видимими механічними пошкодженнями;
 • залишати побутові піротехнічні вироби без нагляду та у місцях вільного доступу до них неповнолітніх дітей;
 • використовувати побутові піротехнічні вироби особам, які знаходяться у нетверезому стані;
 • використовувати піротехнічні вироби, які створюють світлові та шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від будинків, лікарень, дитячих закладів тощо;
 • проводити запуск виробів при сильному вітрі;
 • також, необхідно уникати можливості випадкового спрацювання піротехнічних виробів унаслідок використання відкритого вогню, куріння, дії нагрівальних приладів тощо.

 Правила поводження із найбільш популярними піротехнічними виробами:

 • Хлопавки. Це одна з найулюбленіших новорічних забавок. Але варто пам`ятати, що не можна направляти хлопавку в обличчя або освітлювальні прилади, застосовувати її поблизу полум`я свічок або розпечених спіралей. Дітям можна користуватися хлопавками тільки в присутності дорослих.
 • Петарди. Категорично забороняється носити їх у кишенях і без упаковки, не можна розбирати їх, затримувати в руках після підпалу. Слід одразу кинути запалену петарду від себе на відстань 5-6 метрів.
 • Бенгальські вогні рекомендується використовувати тільки у великих приміщеннях з вентиляцією або на вулиці. При використанні цих і багатьох інших феєрверків необхідно пам`ятати, що неправильне поводження з ними може спричинити пожежу або завдати шкоди здоров`ю.

Нагадуємо вам, що дотримуючись цих правил, ви зможете уникнути багатьох неприємностей, вберегти своє здоров`я та не наражати на небезпеку оточуючих, аби свята принесли вам задоволення та багато приємних вражень.

 

Театралізована   діяльність з  дошкільнятами

   У розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку у нашому закладі  важливе місце посідає театр.  Цей  особливий,  синтетичний    вид  мистецтва  органічно  поєднує в собі художнє слово, драматичну дію,  музику, живопис і літературу. Він допомагає дитині глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення викликаючи естетичні почуття та емоції в ході театралізованого дійства.                                                                    Залучати  дітей до театрально – ігрової діяльності доцільно  з раннього віку починаючи з фланелеграфа, театральних, настільних та стендових ігор. Для старших дошкільнят  це вже ігри - драматизації  та   імпровізації.               Засоби театральної педагогіки  допомагають у навчанні та вихованні дітей, роблять їхнє життя цікавішим, де кожна дитина відчуває себе особистістю, реалізуються потреби  дитини у  самовираженні, спілкуванні, пізнанні себе через відтворення різних образів.

 

 

 

Інформація

Про виконання заходів із реалізації  першого етапу

Стратегії популяризації української мови

«Сильна мова – успішна держава»

 

 1. Видано наказ по ДНЗ №7 «Дзвіночок» №21 від 01.02.2021р «Про затвердження заходів із реалізації першого етапу (до 2022р) із реалізації популяризації української мови до 2030р «Сильна мова – успішна держава»

 2. Проведено просвітницьку роботу з усіма працівниками закладу щодо дотримання вимог законодавства про освіту, зокрема щодо мови освіти.

У закладі   заняття в  групах   ведутьсяся українською мовою. З метою формування інформаційного освітнього середовища всі організаційно  установчі  наради,  методичні заходи для усіх учасників виховного процесу   проводяться  виключно українською мовою.

З метою поліпшення якості українського мовлення  в закладі проводиться  робота із підвищення рівня мовленнєвої компетентності:  «Свято української мови», ювілейних та пам’ятних  дат , сценарії до свят.

 Проводиться  інформаційно - роз’яснювальна робота серед  батьків, щодо законодавчої та нормативно - правової  бази про статус  державної мови, підвищення якості мовної освіти.

     Оформлено  куточки  українознавчого  спрямування «Моя країна – Україна…»,

« Україно, наша рідна – це чудовий край» в тому числі куточки, ширми пересувки, присвячені творчості Т.Г. Шевченка, Лесі Українки .  Організовуються  заняття з декоративно-вжиткового мистецтва де розглядаються зразки  українських  народних промислів. 

 

 

Інформація

 

Про проведення місячника пожежної безпеки «Пожежам – ні!!!»

щодо забезпечення належних протипожежних умов 

 

 Видано наказ по ЗДО : №24 від  08.02.2021р « Про проведення у закладі місячника пожежної безпеки «Пожежам –ні»

  Проведено місячник пожежної безпеки з дотриманням протиепідемічних умов, з 10.02.2021р по 26.02.2021р. 

  Розроблені та затверджені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

 

Ведеться систематичний контроль за технічним  станом приміщень ДНЗ на дотримання вимог пожежної безпеки.

 

Проведено опрацювання інструкції на визначення дій персоналу , щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей .

 

Ведеться агітаціно- пропагандистська робота по попередженню пожеж серед дітей та батьків через  вайбер- виставки, інформаційні бюлетні, висвітлино роботу на сайті ДНЗ.

 

Розроблено план евакуації і порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі.

 

Проводяться інструктажі з працівниками ДНЗ з питань пожежної безпеки для приміщень різного призначення та проведенні свят і розваг.

 

 

 

 

До уваги батьків!!!

УВАГА! ОЖЕЛЕДИЦЯ!!!

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ

 

•    Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та потрапити на дорогу, автомобіль може виїхати на тротуар.

•    Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у ожеледицю. В ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях автомобілів, і падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести, в кращому разі, до каліцтва, а то і до загибелі. •  Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає небезпеки травмувань.

•    Що робити, якщо ж  ви впали?..... якщо через деякий час відчули біль у голові, в суглобах, нудоту, побачили, що утворилися пухлини - терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можливе виникнення ускладнень з неприємними наслідками.

•    Нестійкі погодні умови - відлига вдень і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд (особливо старих будинків з похилим дахом), що виступають на архітектурних частинах будинків та великих деревах. Пересуваючись містом у період танення льоду, слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.  По можливості необхідно триматись на безпечній відстані від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.

         

     

 

 

      11.02.2021 року на базі ЗДО № 7 "Дзвіночок" відбулася планерка відповідно до наказу УО № 21 від 01.02 "Про затвердження плану заходів із реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава»

 

 

 

 

 

 

 

З 30.11 по 04.12.2020 року у ЗДО № 7 "Дзвіночок"

  пройшов тиждень безпеки життєдіяльності дітей. 

03.12.2020 р. був проведенний семінар - практикум на тему

"Безпека життєдіяльності дітей"

         Охорона та зміцнення здоров»я, безпека дітей є головною стратегією, пріоритетом у роботі дошкільного закладу. Тільки завдяки спільним зусиллям вихователів, м/с, батьків у справі охорони життя і збереження здоров»я дошкільнят можна не тільки захистити їх від небезпеки, а й закласти основи безпечної поведінки, підгодувати до подальшого шкільного, більш самостійного життя.

 

 

 

 

 

Видано управлінням освіти для ЗДО

 

Рушники одноразові - 106 р. 

Мило 0,5 л - 6б.

Бланідос - 1б.

Доместос - 27 б.

Маски - 100 шт.

Термометр - 1шт.

 

 

 

День Прапора

Мета: виховувати патріотичні почуття у дітей своєї країни, символів України: прапора, герба та гімну; розвивати вміння уважно слухати музику, співати та виразно читати вірші, сприяти розвитку у дітей акторських здібностей. 

 

 

Про проведення профілактичної роботи

     щодо виконання правил безпечної  поведінки

 

 

 1. Надано інформацію для батьків вихованців ДНЗ №7 «Дзвіночок» в онлайн режимі

(  кожна вікова група ) щодо проведення роботи по посиленню профілактичної роботи стосовно правил безпеки життєдіяльності дітей в дома, на природі;

 • інформація для батьків «Як поводитися біля водоймищ»;

 • « Один вдома»; 

 • «Дитина на дорозі»

 • «Отруйні рослини»

 • «Вогонь друг, вогонь ворог»

 • «Отруйні гриби».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

 

 

 

Звіт завідувача ЗДО №7 «Дзвіночок»

                                                                                   Подільської міської ради

Одеської області

Волошиної Тетяни Петрівни

перед колективом та громадськістю

за 2019-2020 н.р.

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про ЗДО№7 «Дзвіночок»:

Знаходиться за адресою: м.Подільськ вул.Успенська,43

Функціонує з 1964 року.

Проектна потужність - 45 місць.

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:00 до 17:30

 Функціонує – 3 груп, які відвідує 65 дітей.

  Група ясельного віку (2-3 р.): 1 група (інклюзивна група);

 Група молодшого,середнього дошкільного віку (3-4 р.); (4-5р): 1 група;

 Група старшого дошкільного віку (5-6 р.): 1 група.

  Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти - Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

 - освітніх програм «Дитина»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка  організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створені  умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала; 

- методичний кабінет та медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 12 липня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Кадрове забезпечення

      Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 21 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 9 осіб. ДНЗ№7 «Дзвіночок» укомплектований педагогічними кадрами: завідувач,  вихователі - 6, музичні керівники – 1, асистент вихователя -1.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

1.     Формувати гармонійно розвину особистість  та реалізувати індивідуальні творчі потреби кожної дитини.

2.      Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

3.      Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

4.      Спрямовувати роботу на формування здорової особистості через використання різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи.

5.       Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах виховання основних засад концепції «НУШ».

      У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  в цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Дитина» рівень знань дітей відповідає вимогам даних програм. Діагностика за вересень - січень  2019р-2020р , 13.03.2019р навчання дітей - поради батьками надавалось в он лайне  режимі у зв’язку з карантином.

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями  УОСМП  методичного кабінету.

Протягом 2019-2020 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій,  співбесіди та консультації з педагогами, робота в інтернет порталі. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

- 28 серпня 2019 р. було проведено педраду «Основні напрямки роботи закладу дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році»;

- 27 листопада 2019 р. - педраду «Актуальні проблеми сучасного морально-етичного виховання»;

26  лютого 2020 р. – педраду «ТРВЗ – шляхи до творчостіі»;

- 31 травня 2020 р. – «Про результативність освітньо-виховної роботи у 2019-2020 навчальному році».

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків, забезпечено наявність дитячих знарядь праці.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – логіко-математичного, мовленнєвого, фізкультурно-оздоровчого вихованню дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2019-2020 н.р. з вихованцями дошкільного закладу «Дзвіночок» були проведені різноманітні заходи та свята.

 

Робота медичного  персоналу

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Завідувач та медична сестра Антонюк Т.В. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

  Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, навчання батьків, безробіття, карантин. Середньорічна кількість відвідуваності складає  64%,

Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

         Середня вартість харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році встановлено 30 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 50% відсотків від вартості харчування за день (15грн.)., 15 грн місцевий бюджет, діти учасників АТО 7.50; багатодітні 7.50грн; малозабезпечені, опікуни, діти з обмеженими можливостями  безкоштовно з  місцевого  бюджету;  

       Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році здійснювалось за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітний період складає 100%. У порівняні з 2019 роком збільшились показники виконання натуральних норм харчування.          Організація харчування дітей в закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року виконано норми з м’яса філе куряче на 62 %, риби на 82%, молока на 100%, сир кисломолочний на 93%, яйця на 100%, овочі на 84%, фрукти на 48%, соки на 95%.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису,  всі мають спеціальну фахову освіту. Стаж роботи кухарів у закладі понад 15 років. Кухарі мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи закладу дошкільної освіти. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медична сестра.

 

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ№7 «Дзвіночок» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, в період карантину.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Матеріально-технічна база

 Дошкільний начальний заклад (ясла-садок) №7«Дзвіночок» вже 56 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень.

     Впродовж 2019-2020 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

                                           Використані матеріали у 2019-2020 р.

 

 

Закупівля/ремонтні роботи

Місцевий бюджет

Благодійні внески

1. Поточний ремонт  підсобного приміщення

850кг. цемента

850грн

 

2. Господарчі товари

порошок пральний

 15.2 кг

засіб для миття посуду жидке 45л

чистящий засіб 31.5кг

мило господарче 136шт

кальцинована сода 8.400кг

белізна 39л

засіб для миття скла 5шт

сода харчова 134пачки

засіб для миття унітазів 16л

 

 

 

 

3. Лікарські засоби

 

  200грн

4. Поточний ремонт групи  

 

  650грн

5 Опосвідчення ВП та заправка вогнегасників порошкових

придбано 2 вогнегасника

перезарядка вогнегасників 10шт

 

6. Поточний ремонт котла

 

  450грн колесникові решітки

7. Випробування контурів заземлення системи блискавкозахисту

16.12.2019р

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання у зв’язку з карантином пов’язаним з COVID-19  виконано в неповному обсязі.

       Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зібратись разом  - це початок, триматись разом -  це прогрес, працювати разом -  це успіх!

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято 8 Березня!!!

 

Напочатку весни у ЗДО № 7 "Дзвіночок" у всіх вікових групах було проведено свято всіх матусь, бабусь, сестричок свято 8 березня! 

 

 

 

 

Родинне свято


26.11.2019р. у ЗДО № 7 "Дзвіночок" в групі раннього віку було проведено родинне

 

 

свято "Наша родина", де найменших дошкільнят прийняли у дошкільнята.

 

 

 

 

З 21.10 по 25.10.2019 р. у ЗДО № 7 "Дзвіночок" був проведенний Тиждень безпеки життедіяльності дітей 

 

 

 

 

25.09.2019 р. в ЗДО № 7 "Дзвіночок" організовано для вихованців старшої групи ЗДО похід до Пожежної частини міста

 

 

Евакуація дітей

 

У ЗДО № 7 "Дзвіночок" 20.09.2019 р. проведено практичне тренування з евакуації та пожежної безпеки

 

 

Батьківські збори 

 

На початку червня місяця було проведено загальносадові батьківські збори, на яких були присутні батьки наших вихованців. Слухали завідувача нашого садочка Волошину Т.П., яка прозвітувала батькам про зроблену роботу за 2018-2019 н.р., відповіла на поставленні запитання батьками. 

 

 

 

Випускний вечір 

 

Наприкінці  травня 2019 року у ЗДО № 7 "Дзвіночок"  було проведено свято випускного вечора для дітей старшого дошкільного віку, на якому були присутні рідні та друзі наших дітей. 

 

 

10.04.2019 р. у ЗДО № 7 "Дзвіночок" було проведено фізкультурну розвагу "Спорт для всіх"

 

Мета: Закріпити навички основних рухів (ходьба, біг, стрибки, пролізання в обруч, кидання та ловіння м’яча). Удосконалювати фізичні якості  (сила, витривалість, швидкість, спритність). Виховувати дружні стосунки між учасниками гри. Розвивати базові якості (відповідальність, самостійність, спостережливість, розсудливість, креативність), прививати любов до спорту.

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

м. Подільськ

 

         01.02.2019                                                                                    №  65

 

 

Про організацію харчування

в закладах дошкільної освіти

м. Подільська в 2019 році

 

На виконання рішення виконавчого комітету Подільської міської ради № 20 від 31.01.2019 р. «Про організацію харчування в закладах освіти м. Подільська в 2019 році» та згідно із Законом України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України № 886 від 2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (із змінами), затвердженого наказом МОН України № 667 від 21.11.2002 р, на виконання  п. 19 Закону України  № 911- VII  від 24.12.2015  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911-VІІ від 24.12.2015 р.

НАКАЗУЮ:

 

 1. Керівникам  закладів дошкільної освіти міста Подільська:
  1. Організувати з 04.02.2019 р. харчування в закладах дошкільної освіти з розрахунку 24 грн. на одну дитину в день, з яких: 15.00 грн. – плата батьків за харчування та 9.00 грн. – видатки з міського бюджету.
  2. Організувати з 04.02.2019 р. в закладах дошкільної освіти безкоштовне харчування:
 • дітей – сиріт,
 • дітей позбавлених батьківського піклування,
 • дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
 • дітей, які відвідують спеціальні групи і потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з розрахунку  24.00 грн. на одну дитину в день.
  1. Організувати  з 04.02.2019 р. в закладах дошкільної освіти пільгове харчування:

-   дітей з багатодітних сімей,

-   дітей тимчасово переселених із зони Операції об’єднаних сил ЗСУ та дітей учасників бойових дій в зоні Операції об’єднаних сил ЗСУ з розрахунку 24.00 грн. в день, з яких: 12.00 грн. – плата батьків за харчування та 12.00 грн. – видатки з міського бюджету.

2.         Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                                                                       

     

 

           Начальник УОСМС                                     Н. В. ДОБРЯНСЬКА

Подільської міської ради

 

 

 

 

21.01.2019 р. в старшій групі ЗДО № 7 «Дзвіночок» була проведена гра – драматизація казки «Зайчикова хатка» Мета: продовжувати знайомити дітей з художніми творами різних жанрів, вчити розуміти мораль літературного твору, що театралізується. Заохочувати дітей до участі в коротких етюдах на формування елементів акторської майстерності. 

 

 

 

 

 

З 1 по 9 листопада у ЗДО були проведенні у всіх вікових групах осінні свята з метою подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у ході свята; розвивати увагу, пам’ять і мислення, орієнтування у просторі, вміння імпровізувати у танці та грі, емоційну та рухову чутливість, співочий голос, виразність і ритмічність рухів під музику, розвивати музичні здібності. Виховувати засобами музики морально-естетичні почуття, бажання і уміння втілювати в творчому русі настрої, характер і процеси розвитку музичних образів, слухати її, збагачувати музичні враження.. 

 

 

 

 

 

У дитячому садку № 7 з 24.09 по 28.09 були проведені заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля. Було проведено ряд заходів:                                                       - майстер - клас батьків Клименко "Я люблю Україну";                          - виступи всіх учасників навчально - виховного процесу до свята;                                             

   - проведено ряд занять  на тему  "Я люблю свій дитячий садок".                                             

 

    Також був проведенний захід "Посвята дітей ясельного віку у дошкільнята".

 

 

 

З 19.09 по 21.09.2018 року у ЗДО № 7 були проведенні загальносадові батьківські збори з метою обговорення різних питань,  створення емоційно-позитивного настрою на спільну роботу, атмосфери взаємної довіри між батьками та вихователями. Зняття бар'єрів у спілкуванні та перехід до відкритих, довірливих відносин.

 

 

 

 

 

Протягом квітня місяця у ЗДО №7 "Дзвіночок" проведено місячник добрих справ, з метою благоустрою спортивних майданчиків, де активну участь приймали батьки вихованців ЗДО. 

 

 

З 23.04 по 27.04.2018 р. у ЗДО № 7 "Дзвіночок" пройшов тиждень безпеки життєдіяльності дітей з метою закріплення знань дітей про свої вчинки  на вулиці, вдома та дитячому садку. Виховувати обережність та обачність, дисциплінованість, уважність, витримку, емоційну рівновагу. 

 

 

 

5 - 6 квітня 2018 року в ЗДО № 7 "Дзвіночок" була проведена  ранкова зарядка,   присвячена  Всесвітньому Дню здоров’я.

 

 

 

 

5 - 6 квітня 2018 року в ЗДО № 7 "Дзвіночок" буде проведена  ранкова зарядка,   присвячена  Всесвітньому Дню здоров’я.

 

 

27.04.2018 року в ЗДО № 7 "Дзвіночок" буде проведенний День цивільного захисту

 

 

 

З 23 по 26.04.2018 року в ЗДО № 7 "Дзвіночок" планується провести Тиждень безпеки життєдіяльності дітей.

 

 

 

Протягом квітня місяця 2018 року в дошкільному навчальному закладі  № 7 "Дзвіночок" буде проходитиме місячник спорту з теми

"Спорт для всіх- спільна турбота".

 

 

З 6 по 13 березня в ЗДО №7 "Дзвіночок" пройшли ранки, тематичні заняття,  присвячені святу 8 Березня. Діти з задоволенням вітали матусь, бабусь, сестричок з цим святом. Дарували багато пісень, віршиків та гарний настрій всім присутнім. 
 

 

Тема : « Зимові розваги»

Мета:розвивати у дітей творчі здібності, вправляти  в умінні використовувати нетрадиційні матеріали для малювання, виховувати почуття товариськості, колективізму, формувати потребу вести здоровий спосіб життя

 

 

3.01.2018 р. у ЗДО № 7 "Дзвіночок" була проведена сюжетне заняття - гра з фізичної культури "Подорож на острів здоров’я"                                                                                                  (за методикою М.Єфіменка).               

Мета: удосконалення вправ загальнорозвиваючого  характеру під музику. Підвищувати фізичну компетентність дітей засобами навчання основних рухів, уміння застосовувати їх у життєвих ситуаціях. Виховувати почуття дружби, колективізму, взаємодопомоги, товариськості. 

 
 
Протягом  листопада місяця 2017 року пройшов конкурс "Щаслива дитина - щаслива родина"

 

Звіт про використанні надходження благодійної посильної допомоги батьків

29 лист. 2017
Звіт про використанні надходження благодійної посильної допомоги батьків

ЗВІТ

ПРО ВИКОРИСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ  ПОСИЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  БАТЬКІВ,       

ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

ЗДО№7 «ДЗВІНОЧОК»

 

      Нормативно- правове забезпечення благодійної діяльності

1.1.  Основним нормативним документом, що регулює питання , пов’язані з благодійною діяльністю є Закон України « Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997р №53 зі змінами та доповненнями від 07.03.2001р який визначає загальні засоби благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності , утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам,  створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

1.2.  Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, регулюються Законом України « Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011р №3206- VІ.

1.3.  Іншими нормативними документами, які регулюють процес надходження благодійних внесків, є Закон України « Про дошкільну освіту», Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2456- VІ (із змінами), Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2000р №1222 (із змінами), Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських коштів» від 15.04.2011р №1/9-289, Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України « Щодо  збору коштів з батьків» від 13.10.2011р №1/1 1-9472.

     2. Види та форми здійснення благодійної діяльності в ЗДО №7 «Дзвіночок»

2.1. Згідно зі ст..16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійна допомога надається у вигляді:

-  одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомоги на основі договорів  про благодійну діяльність;

- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої  творчої діяльності;

- інших заходів, не заборонених законом.

2.2. Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних ( добровільних) внесків ї пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, ( соціально захисту), фізичного виховання для потреб їх фінансування, благодійні внески надаються благодійниками  набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником а також як товари, роботи, послуги.

3. Джерела надходжень благодійних ( добровільних) внесків та цілі використання  коштів

Джерела надходжень ДНЗ №7 «Дзвіночок»:

-          надання благодійної допомоги при проведенні ремонтно-опоряджувальних робіт у ДНЗ №7 «Дзвіночок» в розмірі, визначеному  на загальних батьківських зборах.

-          Благодійні внески можуть мати  цільовий  характер. Якщо  благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються завгоспом та Головою БК закладу відповідно до першочергових  потреб, вов’язаних виключно з основною діяльністю освітньої установи.

 

Звіт

                 Про бюджетні надходження в ЗДО №7 «Дзвіночок»

           за 2016-2017нр

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації ,

«Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на засадах  відповідальності перед людиною  і державою за свою діяльність,  верховенство прав, законності пріоритетності прав дитини, гласності, поєднання державних та місцевих інтересів, міська  державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснила допомогу ДНЗ №7 «Дзвіночок»

 Робота міської адміністрації спрямована на забезпечення збалансованого соціально- економічного розвитку ДНЗ №7 «Дзвіночок»:

-          встановлено у групових приміщеннях ( де знаходяться діти) – 15 шт.евро вікон;

-          придбано пробкову дошку для розміщення методичного матеріалу для розвитку дітей;

-          10шт стільців для дорослих;

-          25 шт стільців для дітей;

-          70 шт матросів для дітей;

-          70 шт подушок для дітей;

-          зроблено заміну на харчоблоці електропліти;

-          закуплено 8шт. каструль для прийняття їжі з харчоблоку для дітей;

-          закуплено 3шт чайників для пітного режиму;

-          закуплено 3шт відер;

-          закуплено 4шт сковорідок для млинців;

-          закуплено 2 шт ножів для розділювання;

-          встановлено мийні раковини для обробки сирих овочів;

-          встановлено нову огорожу;

-          придбано принтер для роздрукування  інформаційних документів;

-          придбано водонагрівач на прльню;

-          лінолеум   у музичну залу 44кв.м.;

-          канц.. товари для дітей згідно таблиці розрахунків;

-          миючи засоби згідно таблиці розрахунків;

-          закуплено економ –лампочки у кількості 38 шт.;

 

                         Фінансовий звіт

                    Позабюджетні надходження у ЗДО №7 «Дзвіночок»

                    Інвентар та матеріали які були придбанні

              за благодійні внески  батьків    вихованців ЗДО №7, 2016-2017р.

 

         Назва

кількість, ціна

 сума грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

кришка для унітаза

профнастіл,болти для 2входу (накритіє)

краска для вхідних дверей 2 входу

анкер для (накритіє) 2вхід

бланки»Меню-вимога»

патрон (коридор яслі)

сантехніка установка водонагрівач (пральня)

електричество водонагрівач  (пральня)

лист оценкованний (для даху біля даху)

бензин для розпилювання дров

ДВП, саморізи, шпаклівка(стеля грп.№3)

вапно,синька(стеля грп№3)

набір для харчоблоку на крани

сіфони,труба, кутки для установки мийки

крани для холодної та горячої води (кухня)

снігова лопата

клей, валік, краска

труба Ф15 харчоблок

електроди, диск (підняття воріт)

різьба, водонагрівач,вапно

цемент( вікна туалетного приміщення)

кран умивальної кімнати

кран харчоблок

краска біла,валік

краска зелена

бензін для покоса трави

цемент шпаклівка (вулиця туалет)

барабан для косілки

шпаклівка

цемент,вапно.синька

краска,щітки для вапнування

доски, цвяхі, шпаклівка, цемент,водоємуль

краска,розчин, шпалери,кант,клей

вапно,синька(зовнішні стіни)

доски,саморези (на криницю)

труба,шланг, редукція, муфта,

цемент,краска,бензин для цоколя,шпаклівка

2шт; по 100грн

 

1шт. 129грн

1шт

 

1шт

 

 

 

 

 

 

 

 

1шт

 

 

 

 

25кг

1шт

1шт

 

 

4.24л

200

295

129

3

100

9.40

576.30

292.50

105

66

122.50

41

76

207

260

72

365

89

78

46

63

27.30

27.30

135

40

100

60

100

40

107

453

409

1211

775

159.88

234

519

Всього витрачено:                                                                 7493.18

Аналіз використаних коштів здійснено відповідно до товарних чеків, розрахункових накладних.

Голова БК ЗДО №7 «Дзвіночок»

 

Щира подяка батькам за допомогу.

                                                

Фінансовий звіт

               Позабюджетні надходження у ЗДО №7 «Дзвіночок»

                    Інвентар та матеріали які були придбанні

              за благодійні внески  батьків    вихованців  ЗДО №7 за перший квартал навчального року 2017р

             

         група                   

придбано

сума

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сонечко»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канц товари 

прикраси для музичної зали,для групи,

серветки для дітей, фізінветар,

дидактичний матеріал для розвитку дітей

 

вересень 

жовтень

листопад

 

Всього: 615

Потрачено:610

Остаток: 5грн

2

 

 

 

 

 

 

 

«Калинка»

 

 

 

 

 

 

 

Канц.товари,

прикраси для групи,

фізінвентар,

дидактичний матеріал для розвитку дітей (ігри драматизації), акваріумні рибки, матеріал для гігієнічного догляду  дітей

 

вересень

жовтень

листопад

 

Всього: 1065

Потрачено:1065

Остаток:0грн

3

«Метелики»

Канц.товари,

прикраси для групи,

фізінвентар,

дидактичний матеріал для розвитку дітей, матеріал для гігієнічного догляду  дітей

 

вересень-347

жовтень-476

листопад -315грн

 

Всього:1138

Потрачено:948грн

Остаток:190грн

 

По ДНЗ №7  зібрано коштів  по 15грн кожного місяця 

Медикаменти

тюлеві занавеси у музичну залу,

 розпил дров

тканина (на костюм Діда Мороза)

бланки меню

шпалери до муз .зали,

прибиральний інвентар

150грн

524грн

 

321.25грн

 

271.25грн

100грн

 

1050грн

92.50грн

Всього:2659грн

Потрачено:2509грн

Остаток:150грн

 

 

 

24 листопада 2017 року відбулось Заняття з сенсорного розвитку в ясельній групі

мета: урізноманітнити розвиваюче середовище в групі; розвивати і вдосконалювати у дітей всі види сприйняття, збагачувати їх чуттєвий досвід; залучати батьків в процес роботи з розвитку сенсорних здібностей дітей.

 

 

15 вересня  у ЗДО № 7 "Дзвіночок" відбулися загальносадові  батьківські збори

 

18 травня - День вишиванки.

 З вишиванкою пов'язана вся багатовікова історія українського народу. Адже люди  завжди  ставилися до вишиванок як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися як реліквії…

 І  які б складні часи не переживали, але любов до традиційної вишивки у нас ніколи не згасала. За допомогою нитки і голки українські майстри створювали і створюють унікальні зразки впізнаваного у всьому світі українського вбрання.
 

 

28.03.2017 р. - День відчинених дверей в ЗДО 

мета: ознайомлення батьків з роботою, яка проводиться в ДНЗ з використанням української мови в розвитку дитини починаючи з ясельної групи. Залучення дітей та батьків до споконвічних національних цінностей у процесі ознайомлення з малими формами українського народного фольклору (потішками, забавлянками, колисковими). Викликати інтерес до національної культури. 

 

30.01.2017 року "Інсценування української народної казки

"Коза - дереза"

мета: вчити дітей передавати зміст казки в театралізованій формі. Розвивати діалогічне мовлення. Виховувати любов до казки. 

 

13.01  "Щедрий вечір, добрий вечір!" (захід для дітей)

 (мета: дати поняття про святкування Старого Нового року. Навчити співати щедрівки, заохотити до творчих проявів в таночках під народні мелодії. Сприяти поширенню пошани до обрядів та святковий дій. 

19 грудня до діток нашого закладу приходив Святой Миколай і приносив гарний настрій і найкращі подарунки для наших дітей 

 

30 листопада 2016 року в ЗДО № 7 "Дзвіночок"  була проведенна спортивна розвага  дітей раннього віку разом з батьками  для вихователів міста

 "Веселі бджілки"      

Мета: вчити дітей здоровому способу життя; формувати навички доброзичливого спілкування з людьми; виховувати бажання займатися фізкультурою та спортом, для зміцнення свого здоров’я; зміцнення дружніх стосунків, підтримки, допомоги один одному.

                  04.11 .2016р. в ЗДО № 7 вихователями старшої групи був організований для дітей та батьків  «Осінній ярморок»

Мета: Ознайомити дітей з традицією ярмаркування українського народу.

Виховувати риси дбайливого господаря, формувати бережливе ставлення до

результатів праці. Розвивати творчі здібности, створити  радісний , святковий настрій  учасникам  свята.

 

Добре ми попрацювали - гарний урожай зібрали.

26.09-30.09.2016 р.

Праця в природі - потужний засіб реалізації широкого спектру програмових завдань.

Мета. Продовжувати формувати уявлення дітей про рослини, як частину живої природи. Закріплювати знання про овочі, квіти, учити їх називати та відрізняти.

Розвивати у дітей спостережливість та увагу.

Вправляти дітей у виконанні трудових дій на городі та квітнику-збиранню врожаю на зиму, зборі насіння, видаленні з клумби посохлих, зів’ялих квітів.

Виховувати у дітей працелюбність, пізнавальний інтерес до природного довкілля.

 

 

 

 Тиждень безпеки життєдіяльності  дітей 

З 12.09. по 16.09. 2016 р. у нашому садочку був організований та проведений Тиждень безпеки дитини.

 Протягом Тижня були організовані та проведені заняття  з  правил безпечної поведінки дітей та питань побутового травматизму.

 В батьківських куточках були оформлені інформаційно- агітаційні матеріали на відповідну тематику. Поновлені стенди та куточки БЖД, виготовлені та оновлені дидактичні посібники, ігри з БЖД для дошкільнят.

  В усіх вікових групах з дітьми були проведені бесіди.